คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก นกเต้า
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศ์ภาณ์ เศรษภักดี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสะอาด
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนกันต์ บุญทรัพย์
ตำแหน่ง : เลขาฯ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเมษิตา อาศัย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมาธิ กานุมาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5