คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงษ มะคำโอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวานิตย์ อธิปัญโญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรดอน สีลุน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง ไชยมาตย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางประเทือง นาธะรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายฝน ทองสมบัติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจมาศ นาธะรัตน์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภา หลานวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณา กิตติลาภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้บริหาร
เบอร์โทร :
อีเมล์ : kri_anu101@hotmail.com