กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรนภา หลายวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์