ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิ์ ธนศรีรังกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายสไว วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายกุหลาบ แผ้วชำนาญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย อ่างสุพรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ มูลสระดู่
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร นาควัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระวัฒน์ นะที
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย เรืองแหล่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางวิจิตรา ทองสา
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณา กิตติลาภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562