ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นเรียน   อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวมทั้งหมด
จำนวนห้อง 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 8
เพศ ชาย 3 2 5 2 1 1 2 2 3 11 16
หญิง - 1 1 1 - - 1 2 2 6 7
รวมเฉลี่ย   3 3 3 3 1 3 3 4 5 2.83 2.88