พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 6. ส่งเสริมพัฒนาสื่อทันสมัยอย่างเพียงพอ
 7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้ยั่งยืน
 8. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 9. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
 10. ปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว ตรวจสอบได้
 11. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 เป้าหมาย (Goals)
1. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนให้มีความเป็นไทย
4. ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพตามเกณฑ์
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณ์เป็นพลโลก
6. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. สถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
9. สถานศึกษาพัฒนาสื่อที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ
10. สถานศึกษาจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในให้ยั่งยืน
11. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
12. ครูและบุคลากรมีความรู้ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
13. สถานศึกษามีโครงสร้างระบบการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว ตรวจสอบได้
14. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา