วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหินลาด เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ครูมืออาชีพ ควบคู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ปรัชญาของโรงเรียน
ประพฤติดี มีคุณธรรม นำความรู้

จุดเน้นของสถานศึกษา
คุณธรรมนำความรู้

เอกลักษณ์โรงเรียน
“โรงเรียนสีเขียว”