ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน      บ้านหินลาด           ที่อยู่  ตั้งอยู่ที่  บ้านหินลาด  หมู่ที่  7  ตำบลพังทุย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  40140  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4