ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..